خدمات وب

مؤسسات و سازمان‌های داخلی تا کنون برای برخورداری از خدمات مراکز داده ناگزیر بودند با صرف وقت و هزینه‌، بیشتر این خدمات را از مراکز مستقر در خارج از کشور دریافت کنند. به وجود آمدن چنین مرکزی در داخل کشور افزون بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ی سازمان‌ها، پی‌آمدهای مثبت دیگری به همراه خواهد داشت.
استفاده از خدمات مراکزی که در خارج از کشور مستقر هستند همواره چندین نگرانی را برای سازمان به همراه خواهد داشت. پیش از هر چیز بهره‌گیری از این خدمات، نگرانی امنیت داده‌ها را برای سازمان‌ها به دنبال دارد.