ت سازمانی: ( تعریف چارت سازمان، تعریف واحدها، تعریف کاربران و حق دسترسی آنها، … )

امکان تعریف مشخصات سازمان

امکان تعریف انواع نامه

امکان تعریف اولویت های نامه

امکان تعریف انواع ارجاع نامه ها

امکان تعریف روشهای ارسال نامه

امکان تعریف اشخاص و شرکت های مرتبط

امکان ثبت کاربر و تعریف سطح دسترسی برای آنها

امکانات کاربردی

امکان ثبت و بایگانی نامه های وارده:

ثبت مشخصات نامه شامل : پیش شماره، تاریخ ثبت، پیرو نامه، شماره نامه وارده و تاریخ نامه وارده، فرستنده، نام تحویل دهنده، موضوع، ارجاع به، پیوست، نوع پیوست، فرم نامه، نوع نامه، اولویت نامه، فیزیک نامه، توضیحات و شماره بایگانی و پوشه های بایگانی

امکان ثبت سابقه نامه های وارده

قابلیت اصلاح اطلاعات نامه های وارده ثبت شده

قابلیت حذف اطلاعات نامه های ثبت شده

امکان دریافت نامه از اسکنر

الصاق تصاویر اسناد ضمیمه به نامه های وارده

امکان ارجاع بدون محدودیت نامه به کارتابل کاربران

ارجاع نامه بر اساس محل ارجاع ، نوع ارجاع و غیره

ثبت بایگانی با عنوان و شماره بایگانی

جستجوی اطلاعات وارده شده بر اساس تاریخ ، شماره سند و غیره

امکان ثبت و بایگانی نامه های صادره:

ثبت مشخصات نامه شامل: پیش شماره، تاریخ ثبت، پیرو نامه، نام اقدام کننده، نام امضا کننده، گیرنده نامه، موضوع، ارجاع به، رونوشت به، پیوست، نوع پیوست، فرم نامه، نوع نامه، اولویت نامه، فیزیک نامه، توضیحات، شماره و پوشه بایگانی

امکان چاپ فایل ضمیمه نامه

امکان دریافت نامه از اسکنر

امکان الصاق تصاویر اسناد ضمیمه به نامه های صادره

قابلیت تایپ نامه صادره در محیط برنامه

قابلیت ثبت نامه تایپ شده برای همان نامه

ثبت بایگانی با عنوان و شماره بایگانی

قابلیت اصلاح اطلاعات نامه های صادره ثبت شده

قابلیت حذف اطلاعات نامه های ثبت شده

جستجوی اطلاعات وارده شده بر اساس تاریخ ، شماره سند و غیره

گزارش های سیستم
گزارش بایگانی:

امکان محدود کردن جستجو در محدوده زمانی

جستجو بر اساس عنوان پوشه های بایگانی

امکان چاپ نتیجه جستجو

گزارش دبیرخانه:

امکان محدود کردن جستجو در محدوده زمانی

امکان جستجو با انتخاب هرآیتم از آیتم های ثبت شده در دبیرخانه (پیش شماره، تاریخ ثبت، پیرو نامه، شماره نامه وارده و تاریخ نامه وارده ، کد فرستنده و نام فرستنده، نام تحویل دهنده، نام موضوع، ارجاع به، پیوست، نوع پیوست، فرم نامه، نوع نامه، اولویت نامه، فیزیک نامه، توضیحات و شماره بایگانی)

امکان چاپ نتیجه جستجو

امکان چاپ نتیجه جستجو با ریز گردش اداری نامه برای هر شماره نامه

گزارش گردش نامه ها:

امکان محدود کردن جستجو با بازه زمانی

گزارش گردش اداری برای هر کاربر با عناوین:

دریافت کننده نامه: نامه های دریافتی از دبیرخانه به عنوان ارجاع – وارده

دریافت کننده نامه: نامه های دریافتی از دبیرخانه به عنوان رونوشت – صادره

دریافت کننده نامه: نامه های دریافتی از کارتابل کاربران

اقدام کننده نامه

گزارش گردش نامه

گزارش جزیات ثبت نامه

امکانات عمومی

امکان اتصال به انواع اسکنر های موجود در بازار

امکان تهیه نسخه پشتیبانی از فایل های اطلاعاتی

قابلیت ایمیل کردن نامه ها

قابلیت ارسال نامه ها به کاربران سیستم