انواع سازمان های تجارت الکترونیکی

سازمان های کاملا فیزیکی (شرکت ها) با عنوان سازمان های brick-and-mortar (یا سنتی) شناخته می شوند در حالی که شرکت هایی که فقط در فعالیت های تجارت الکترونیکی شرکت دارند، سازمان های مجازی یا pure-play نامیده می شوند. سازمان های click-and-mortar (یا click-and-brick) سازمان هایی هستند که برخی فعالیت های تجارت الکترونیکی را انجام می دهند، اما عمده فعالیت های خود را به صورت فیزیکی دنبال می کنند. در حاضر حاضر بیشتر شرکت های brick-and-mortar در حال تبدیل شدن به نوع click-and-mortar هستند.