تعرفه دامنه ها

 

دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.

لیست تعرفه دامنه ها

مدت زمان تمدید دامنه ( ریال ) تمدید دامنه ( ریال ) انتقال دامنه ( ریال )
com . یک سال ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
net . یک سال ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
org . یک سال ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ir . یک سال ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
ir . پنج سال ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
biz . یک سال ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
info . یک سال ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ws . یک سال ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰
name . یک سال ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
us . یک سال ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
bz . یک سال ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰
tv . یک سال ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
cc . یک سال ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
me . یک سال ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
co . یک سال ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
in . یک سال ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
asia . یک سال ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
mobi . یک سال ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
company . یک سال ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
center . یک سال ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
zone . یک سال ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
gallery . یک سال ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
co.ir . یک سال ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
ac.ir . یک سال ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
sch.ir . یک سال ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

تعرفه دامنه ها